91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 25.09.2020 r.
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
Radio Głos

Wywiad z przedstawicielami Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej [NOWES]: Małgorzatą Święcka- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA (Partner nr 1) z siedzibą w Kończewicach, które jest Partnerem projektu pn. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, liderem projektu jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Dzierzgoniu, partnerem nr 2 jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Malborku, oraz Adrianą Sulewską Niemczyk doradcą kluczowy, w projekcie. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Projekt kierowany jest do:
a. osób fizycznych (w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem to: a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, osoby z niepełnosprawnością, członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z
niepełnosprawnością; osoby niesamodzielne;osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby odbywające kary pozbawienia wolności; osoby korzystające z PO PŻ.
b. podmiotów ekonomii społecznej;
c. przedsiębiorstw społecznych;
d. podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
e. samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
f. podmiotów reintegracyjnych takich jak KIS, CIS, WTZ, ZAZ;
2. czym jest ekonomia społeczna- uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Rozmowa z Małgorzatą Święcka- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA:

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej [NOWES] rozmowa  :