91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

Goszczący w Radiu Głos senator Antoni Szymański podjął ważne i aktualne tematy.

Rozmowa 1 z senatorem Antonim Szymańskim:

Rozmowa 2 z senatorem Antonim Szymańskim:

Antoni Szymański Senator RP

Jakiej Unii Europejskiej chcemy?

        Współpraca i wspólnota to słowa, które dla mnie wiele znaczą. Również w odniesieniu do Unii Europejskiej, do której przynależność ogromnie cenię. W wyborach do parlamentu Unii Europejskiej idziemy z wielu ważnymi pytaniami. Jednym z nich jest to, jakiej Europy chcemy? Czy Europy, w której Polska będzie w cieniu silniejszych państw, czy Europy solidarnej, szanującej suwerenność poszczególnych krajów i zmierzającej do spójnej rodziny narodów?

   W obecnej dyskusji na temat UE, w oparciu o moje doświadczenie parlamentarne i zawodowe – szczególnie z pomorskiej perspektywy – dostrzegam następujących pięć priorytetów.

1.      Rodzina sercem demokracji europejskiej. Rodzina uczy życia we wspólnocie. Z relacji rodzinnych przenosi to na wspólnoty lokalne, samorządowe i narodowe. Wreszcie zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności ojców założycieli Unii przenosi się na wyżej na poziom Unii. Bez wartości zdobytych w rodzinie nie ma demokratycznej wspólnoty europejskiej. Dlatego zachowując suwerenność polskiego prawodawstwa chroniącego moralny ład życia społecznego w tym godność rodziny, małżeństwa i wychowania trzeba przestawić wektor UE na wspieranie podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina.

2.      Europa Wolności. Oznacza działanie na rzecz powrotu UE do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się fundamentem jej rozwoju. Dotyczą one poszanowania dla chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i zasady pomocniczości. Trzeba by europejczycy mieli poczucie sprawczości w UE np. poprzez poszanowanie petycji.

3.      Europa równych szans. Przewaga gospodarcza i polityczna silnych ekonomicznie państw jak Niemcy i Francja rodzi potrzebę wzmocnienia szans konkurencyjnych partnerów z Europy wschodniej. Konieczne jest twarde działanie na rzecz równego traktowania polskich firm na europejskim rynku i przestrzegania zasad wolnego przepływu ludzi i usług.  Polscy rolnicy także domagają się równego traktowania w europejskim funduszu rolnym, co jest istotnym wyzwaniem dla konkurencyjności polskiego rolnictwa.

4.      Bezpieczeństwo granic i dziedzictwa kulturowego. Polska ma takie historyczne doświadczenia, które upoważniają nas do szczególnej misji ostrzegania społeczeństw europejskich przed niebezpieczeństwami. W szczególności musimy stawiać problemy uznania bezpieczeństwa granic, suwerenności państwa i dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy. Dobrobyt ekonomiczny, który jest zdobyczą współczesnej Europy niesie też zagrożenia sytych społeczeństw, które tracą busolę wartości i słabną siły obronne przed nielegalną imigracją i kulturową erozją.

5.      Bezpieczeństwo energetyczne. Energetyka jest rdzeniem ekonomicznej niepodległości. Uniezależnienie Europy od dostawcy energii z Rosji powinno należeć do priorytetów europejskich. Obecny kierunek rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, innowacyjnych technologii korzystania z kopalin, termomodernizacja oraz tworzenie energetyki obywatelskiej wymaga wzmocnienia.

Antoni Szymański, PiS, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego